Làa làa Bũamu bòo buièlén

Lɛ iè kìe làa làa bũamu bòo buièlén ɛ́ mí wi hũn kɛ̀a mu. Hɔ̀ bòo lɛ ɛ́ wi pelè hũn ɛ́ iè hɔ̀ lɛ : kìe bũamu sṹsũ̀nù àá kìe bũaɓɛ̀ nìɛ fùtónɓɛ̀; kìe làa làa níi yanbehĩ́ àá kìe làa làa níi bɔ̀-húiriè àá bòo cɛ̀rìɛɛ bɔ̀-ɓuà dɔ̀. Ɛ̀ kìe làa làa níi Dɔfĩn Bienù vɛ̃hṹ ɛ́ lò bĩniɛ wi yɔ́n. Ɛ́ kɔ́ ɲì hũ̀nún ɛ̀ kɔ̀ zɔ mi hɔ vɛ̃hɛ̃ lɛ tɛ̃́niɛ vɔ́.

Ɛ́ kɔ́ bí khíi lan wɛ̀. Kɛ́ kɔ́ dĩ̀ń ɛ̀ kɔ̀ zɔ kukuoní bòo lɛ ɛ́ zɔn wi yɔ́n!


Obtenir l'appli du Nouveau Testament en Buamu Laa dans le Playstore de Google !  Cliquez sur l'image pour aller au Playstore : 

Avec Audio

Sans audio

 

 

 

 

 

 

 

Pour télécharger l'appli directement de notre site cliquez ici !