Fùtónɓɛ̀ lɛ dɛ̀ ɛ́ vɛ́ ɛ́ kũan

Bũaɓɛ̀ lóoniɛ̀ dɔ̀ sɛ́rí fùtónɓɛ̀

Kɔ́ ɓén kɔ vɛ́ fùtón dɔ̀ ɛ̀ leń, ɛ̀ kɔ̀ ɲì pelè lɔ̀n,

ɛ̀ kɔ̀ bĩní yòó ɲì "sankɛ ǹ" lɛ yòó wi àá kɔ́ ńdóonín,  ɛ̀ kɔ̀ den wo zɔ̀ ɲì "vɛ́ leń"

Partager