Nwɔnɓɛ̀ yɔrɔ́ àá hã́a yɔrɔ́

Hɔ̀ iè bɔ̀-húiriè bɔ̀n-bɔ̀-ɲu ɛ́ wi hũ̀nún. 

Lè dì-cóoní ɛ́ khuie Hũì hũn. Ɓɛ̀ iè hã́a dɔ̀ ɛ́ temu ɛ́ ńliɛkɔ́ ɛ̀ dɛ kɛ́ ɓɛ́ ɛ́ yɔ ɛ́ dàa ɛ́ Dɔfĩn ɛ̀ ɓàanínin. Ɛ̀ lè dì-cóoní ɛ́ khuie Nbɔkɔsi hũn, peɓɛ̀ ńwɔnɓɛ̀ yɔrɔ́ zɔn.

Ɛ́ mí dɛ̀ hɔ̀ ɛ́ húi kɛ́ mí wi lepe ɛ̃ntɛrɛnɛti lɔ̀n, ɛ̀ mì lò dɛ̀ hɔ̀ ɛ́ vɛ́ leń ɛ́ dé mí ɔrɔdinatɛri hũn tàá mì venlán hũn.

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.